Webový portál Varianty nabízí aktuální informace, texty a metodické materiály využitelné pro výuku interkulturního vzdělávání (IKV), globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a mediální výchovy. Poskytuje soubor možností, jak pomocí interaktivního způsobu učení naplňovat cíle a obsah průřezových témat RVP.

co je ikvco je grvo náskontakty
english version

Varianty

Varianty Děti ve škole
o nás

O nás

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni je zaměřen na zavádění interkulturního vzdělávání (IKV) a globální rozvojové výchovy (GRV) do českého školství. Jedná se o tematické oblasti, jejichž přítomnost ve výuce vyžadují existující či vznikající kurikulární dokumenty českého školství, ale jejichž praktické zastoupení v hodinách je stále ještě nedostatečné. Témata IKV a GRV v praxi překračují oblast školství a jsou aktuální i pro další profesní skupiny.

Program Varianty poskytuje možnost dalšího profesního vzdělávání nejen současným či budoucím pedagogům a profesionálům v oblasti vzdělávání, ale i dalším profesním skupinám a zájemcům o témata IKV a GRV. Vzdělávací aktivity realizované pod značkou Varianty tak reagují i na potřeby pracovníků veřejné správy a samosprávy, úřadů práce, dětských domovů a výchovných ústavů, azylových zařízení, školních inspektorů, novinářů či policistů.

Program je úzce provázán s ostatními projekty a aktivitami společnosti Člověk v tísni, zejména s Terénními programy, které poskytují služby terénních sociálních pracovníků v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením, a se sekcí rozvojové pomoci. Díky této spolupráci obohacuje program Varianty témata IKV a GRV o zkušenosti podložené praxí a o poznatky těch, kteří se s uvedenými tématy dennodenně setkávají při své práci v České republice i v zahraničí. Program Varianty se zároveň podílí na dalších aktivitách společnosti Člověk v tísni. Participuje na projektu Polis, spolupracuje s projektem Jeden svět na školách, připravuje knihu vzpomínek romských pamětníků na období 2. světové války a poválečná léta, podílí se na realizaci sociologických výzkumů, jako partner vstupuje do projektů ostatních organizací.

Program Varianty nabízí vzdělávací kurzy v podobě klasických prezenčních setkání a seminářů a také nově vyvinutý e-learningový kurz. Ten umožňuje další vzdělávání i lidem, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčních kurzů. Vzdělávací aktivity Variant jsou obsahově i formálně vždy uzpůsobeny potřebám cílové skupiny – flexibility formy a obsahu ale nikdy nedosahujeme na úkor kvality.

Veškeré výstupy programu Varianty jsou dostupné na těchto webových stránkách. Ke stažení jsou zde učební a metodické materiály, publikované příručky a manuály, sborníky, výstupy z konferencí a další materiály k širokému užití ve výuce a vzdělávání. Stránky pravidelně aktualizujeme. Slouží zároveň jako prostor pro výměnu zkušeností a názorů a poskytují nám tak cennou zpětnou vazbu.


Varianty v letech 2001-2002

Varianty v letech 2002-2005

O projektu v médiích

↑ nahoru

databáze lektorů
 
 
 
naše kurzy
naše publikace
 Interkulturní vzdělávání - příručka nejen pro SŠ pedagogy  Interkulturní výchova ve školním vzdělávacím programu  Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit: antropologická perspektiva  Společný svět - příručka globálního rozvojového vzdělávání  „Z ústavu do života“ (Podpora rozvoje sociálních a komunikačních dovedností dětí)  Policista v multikulturním prostředí

Ostatní...

mailing list
hodnotící dotazník