Webový portál Varianty nabízí aktuální informace, texty a metodické materiály využitelné pro výuku interkulturního vzdělávání (IKV), globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a mediální výchovy. Poskytuje soubor možností, jak pomocí interaktivního způsobu učení naplňovat cíle a obsah průřezových témat RVP.

co je ikvco je grvo náskontakty
english version

Varianty

Varianty Děti ve škole
Co je IKV

Co je interkulturní vzdělávání (IKV)

Model interkulturního (resp. multikulturního) vzdělávání se v západní Evropě a v severní Americe začíná rozvíjet od konce 60. let v souvislosti s konceptem multikulturalismu, který reflektuje novou společenskou situaci vzniklou v důsledku rozpadu koloniálních impérií, v důsledku stále výraznější emancipace různých sociokulturních skupin odlišných od jednotlivých národních (resp. státních) masových kultur a v důsledku problémů s integrací přistěhovalců ze zemí třetího světa. Ideálem multikulturních teorií je společnost založená na nekonfliktní a rovnoprávné koexistenci různých kulturních, etnických, náboženských nebo jiných skupin, tedy takové společenské uspořádání, v němž jsou minimalizovány projevy jakékoli diskriminace, rasismu a xenofobie. Koncept multikulturní společnosti je alternativou ke společnosti založené na monokulturním modelu národních států, politickým projektem, který upřednostňuje pestrost hodnot, norem a idejí před ideologickou či kulturní homogenitou.

Interkulturní vzdělávání je v této souvislosti vnímáno jako jeden z nástrojů k vytváření multikulturní společnosti, čili jako cesta k rozvoji pluralitní občanské společnosti založené na principu soběrovnosti a rovnoprávnosti jedinců i skupin. Vychází z přesvědčení, že mnohé z negativních stereotypů, na kterých je založeno předsudečné jednání vůči minoritním skupinám, jsou dětem a mladým lidem vtištěny v rámci vzdělávacího procesu, který je v národních státech orientován takřka výhradně na předávání majoritní (národní) kultury a jejích hodnot. Obecným cílem interkulturního vzdělávání je proto zprostředkovat žákům nejen poznání vlastního kulturního zakotvení, ale i porozumění odlišným kulturám, rozvíjet v nich smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vést je k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti a otevírat před nimi cestu k porozumění různým způsobům života, myšlení a vnímání světa.

Interkulturní vzdělávání je příprava na život v multikulturní realitě, příprava na sociální, politické i ekonomické aspekty interakce mezi lidmi s odlišným sociokulturním zázemím. Snahou IKV je vytvářet způsobilost lidí chápat, respektovat jiné kultury než svou vlastní, komunikovat a kooperovat s příslušníky jiných sociokulturních skupin a obecně zlepšovat vztahy mezi majoritou a minoritami. IKV usiluje o rozvoj tří základních oblastí specifických kompetencí účastníků vzdělávacího procesu, tedy o rozvoj poznatků, dovedností a postojů. V kontextu těchto oblastí jsou pak definovány cíle interkulturního vzdělávání.

Interkulturní kompetence
druh kognitivní instrumentální afektivní
popis znalosti o současné situaci příslušníků různých etnických, kulturních a sociálních skupin žijících v české a evropské společnosti, znalost mechanismů budování meziskupinových hranic a možností jejich překračování dovednost orientovat se v kulturně pluralitním světě a využívat interkulturní kontakty a dialog k obohacení sebe i druhých postoje tolerance, respektu a otevřenosti vůči odlišným životním formám, vůči všem jedincům bez ohledu na jejich sociokulturní pozadí, vědomí potřebnosti osobní angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu
cíle příjemci vzdělávacího procesu (žáci, studenti, seminaristé):
 • rozumějí historickému zakotvení vlastní sociokulturní skupiny
 • rozumějí historickému zakotvení různých sociokulturních skupin v regionu, ČR, Evropě a světě
 • vědí, jak sociokulturní zázemí posiluje a omezuje identitu jedince
 • znají fyzické, psychické a sociální potřeby společné všem lidem
 • znají způsoby, jakými se různá lidská společenství vztahují k těmto potřebám
 • jsou schopni rozpoznat, analyzovat a kriticky hodnotit různé aspekty a projevy odlišných sociokulturních vzorců
 • dokážou přispívat k nekonfliktnímu soužití lidí z odlišným sociokulturním zázemím v prostředí občanské společnosti
 • dokážou čelit projevům intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu
 • jsou schopni konstruktivního dialogu a spolupráce dokážou řešit konflikty pokojnou cestou
 • respektují různé aspekty a projevy odlišných sociokulturních vzorců
 • považují za užitečné aktivně se zapojovat do potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu
 • považují za samozřejmé podílet se na přiměřeném a spravedlivém řešení konfliktů vzniklých na základě sociokulturní odlišnosti
 • ctí myšlenku bezpodmínečné rovnosti všech jedinců i skupin

↑ nahoru

databáze lektorů
 
 
 
naše kurzy
naše publikace
 Interkulturní vzdělávání - příručka nejen pro SŠ pedagogy Interkulturní výchova ve školním vzdělávacím programu Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit: antropologická perspektiva Společný svět - příručka globálního rozvojového vzdělávání „Z ústavu do života“ (Podpora rozvoje sociálních a komunikačních dovedností dětí) Policista v multikulturním prostředí

Ostatní...

mailing list
hodnotící dotazník